Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Biểu Phí Dịch Vụ: Amarketz cung cấp mục biểu phí dịch vụ đến thành viên bán hàng, khi thành viên chọn phạm vi kinh doanh, các khu vực được chọn sẽ hiển thị trong mục biểu phí, thành viên cần cung cấp thôn tin về thời gian giao hàng và phí giao hàng đến với người mua hàng, người mua hàng cũng có thể xem thông tin biểu phí của thành viên bán hàng.
Để truy cập vào mục này: Tài khoản của bạn Biểu phí dịch vụ
Mẹo dùng: Nếu bạn chưa cung cấp thông tin cho hai mục này, khi người dùng mùa hàng, hãy dựa vào địa chỉ người mua và cung cấp vào hai mục bên trong của biểu phí.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa