Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Đăng xuất tài khoản là một phần bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đăng nhập để sử dụng các tính năng, tiện ích hoặc bạn mua sắm trên trang web Amarketz.com. Đây là một việc cần thiết khi bạn sử dụng các máy tính hoặc thiết bị nơi công cộng.

Hãy thực hiện theo các bước sau để bảo mật thông tin của bạn:

  1. Trỏ chọn vào mục Tài Khoản của Bạn, lúc này đang hiển thị là Xin ChàoTên của Bạn.
  2. Nhìn cuối xuống bảng mục để xem mục Đăng Xuất Tài Khoản và trỏ chọn để đăng xuất.
  3. Sau khi trỏ chọn bạn trở về trang chủ và mục hiển thị trở lại Tài Khoản của Bạn.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa