Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Mục Đánh Giá & Phản Hồi sẽ giúp người dùng có thể vào trang sản phẩm của thành viên bán hàng và đánh giá các dịch vụ hổ trợ từ thành viên bán hàng. Việc đánh giá và phản hồi từ người dùng sẽ được amarketz kiểm duyệt và cấp chứng chỉ đến mỏi thành viên có uy tin hoặc không đạt trong quá trình kinh doanh. Nếu thành viên bán hàng có sự phán ánh tiêu cực từ người dùng, Amarketz sẽ có các thủ tục chặn kinh doanh hoặc xoá tài khoản kinh doanh đến thành viên bán hàng ấy.
Để vào đánh giá gian hàng của thành viên : Tìm Thành Viên Tại trang cá nhân của thành viên để Đánh giá Phản Hồi

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa