Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Để hủy một hay nhiều sản phẩm trong Lovelist, có thể do một số vấn đề ngoài ý muốn của bạn khi đặt nhầm sản phẩm hoặc đổi ý sau khi bạn đặt sản phẩm nào đó vào mục Lovelist.


Bạn thực hiện theo hướng dẫn sau để gở bỏ sản phẩm ra khỏi Lovelist.

  1. Đến mục Lovelist gần mục Tài khoản của bạn.
  2. Khi bạn có các sản phẩm trong mục Lovelist, tất cả các sản phẩm ấy điều có biểu tượng trái tím màu xanh.
  3. Bạn tìm sản phẩm không mong muốn và trỏ chọn vào biểu tượng trái tim một lần nữa, khi ấy sản phẩm sẽ ẩn đi trong mục Lovelist.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa