Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Amarketz rất lấy làm tiết khi bạn đang xem mục nội dung này. Đây là mục chúng tôi hổ trợ bạn để Hủy hoặc xóa một hay nhiều sản phẩm trong một đơn hàng hoặc bạn đang có nhiều hơn một đơn hàng.

Bạn cần lưu ý: Khi thực hiện xây dựng một đơn hàng trước khi thanh toán. Nếu bạn chỉ có một sản phẩm trong đơn hàng, bạn có thể xóa sản phẩm ấy bằng cách trỏ vào biểu tượng xóa (icondel) bên cạnh phải của bảng đơn hàng, bạn sẽ được thông báo là đơn hàng trống.
Khi bạn chọn nhiều sản phẩm trong một đơn hàng bạn có thể xóa những sản phẩm bạn không ưng ý giống như thao tác được đề cập trên.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa