Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
- Giúp người dùng đảm bảo tính bảo mật trong quá trình thanh toán, trước khi thanh toán đơn hàng có liên quan đến thông tin ngân hàng hoặc thông tin thanh toán quốc tế mà bạn đã đăng ký khi trước đó, Amarketz sẽ hỏi xác nhận mã bảo mật thanh toán của bạn để xác thực thanh toán đơn đặt hàng.

  1. Amarketz sẽ hỏi xác nhận mật khẩu bảo mật khi bạn đặt hàng bằng phương thức Thẻ thanh toán quốc tế, Visa, Master Card, American Express, Paypal.

Lưu ý:Bạn nên đặt mật khẩu bảo mật bao gồm: ít nhất có 9 ký tự, có chữ in hoa, chữ thường và con số.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa