Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Khi bạn tạo một đơn hàng và đã xác nhận thanh toán với Amarketz. Trong quá trình đợi giao hàng hoặc trong thời gian theo giỏi trạng thái đơn hàng, lúc này bạn muốn thay đổi thông tin đơn hàng? Sẽ có một số trường hợp bạn không thể thay đổi thông tin đơn hàng mà bạn cần lưu ý sau đây.

  1. Đơn hàng của bạn đang trong trạng thái Đang Chuyễn Đến Bạn.
  2. Sản phẩm của bạn chỉ còn duy nhất về một màu sắc, một kích cỡ và một số lượng. Do đó bạn không còn lựa chọn nào để thay đổi thông tin đơn hàng.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa