Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
Khi bạn cố đăng nhập và đảm bảo rằng thông tin mà bạn nhập đã chính xác?. Amarketz nghỉ rằng bạn đang có một số thông tin chưa chính xác tuyệt đối vào lúc này.

Hãy thực hiện theo các bước sau để khôi lại mật khẩu:

  1. Tại trang Đăng Nhập bạn sẽ thấy mục Quên Mật Khẩu.
  2. Đến trang Quên Mật Khẩu và điền email mà bạn đã đăng ký với Amarketz.
  3. Trỏ chọn nút tiếp tục sau khi điền email
  4. Đến Email để lấy đường dẫn tạo mật khẩu mới.
  5. Thiết lập mật khẩu mới và nhấn nút cập nhật để xác nhận
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa