Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Mục riêng tư giúp bạn tìm kiếm các thành viên có mục đích rối, làm phiền bạn, bạn có thể tìm kiếm và chặn họ.
Hành động chặn có thể chặn nhắn tin, chặn cuộc gọi, chặn hiển thị.
Để xem mục riêng tư bạn truy cập vào : Tài khoản của bạn => Riêng tư
Khi đã thực hiện chặn, bạn và thành viên bị chặn không thể tìm bất cứ liên kết nào với nhau.
Để hủy chặn thành viên, bạn vào mục riêng tư và chọn hủy chặn thành viên

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa