Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Amarketz cung cấp 2 loại hình thanh toán bằng thẻ thanh toán nội địa và thẻ thanh toán quóc tế
2 loại thẻ này sẽ được yêu cầu thanh toán khi gian hàng của thành viên hết tháng kinh doanh trên trang web, việc không tiến hành thành toán phí hoạt động, tài khoản của bạn sẽ bị khoá tạm thời.
Đối với việc Thanh Toán Bằng Thể Nội Địa: gian hàng của bạn sẽ bị khoá cho đến khi Amarketz kiểm thông tin thanh toán của thành viên.
Đối với việc Thanh Toán Bằng Thẻ Thanh Toán Quốc Tế: sau khi tiến hành thanh toán, gian hàng của thành viên sẽ được phép kinh doanh ngay lập tức. Việc tiến hành thanh toán phí tháng sẽ được thông báo trực tiếp đến thành viên bằng tính năng thông báo hoặc thông báo qua email của thành viên.
Thành viên nên tiến hành thanh toán đúng thời gian quy định để tránh bị gián đoạn kinh doanh.

Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa