Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng

Amarketz tạo ra nhiều tính năng để bạn dễ dàng quản lý và dễ dàng mua sắm tại Amarketz.com. Bạn có thể xem và theo giỏi điểm thưởng của bạn sau nhiều lần mua sắm thành công.


  • Để xem Lịch sử điểm thưởng, Bạn đến mục Điểm thưởng mua sắm.
  • Để đảm bảo bạn có thể thấy được, bạn phải chắc rằng bạn có ích nhất một đơn hàng từ Amarketz, từ đó chúng tôi mới phát hành đơn hàng đến với bạn để tạo nên một lịch sử đơn hàng.
  • Khi bạn có được một lịch sử đơn hàng, từ đó chúng tôi mới tạo một giá trị điểm thưởng tương ứng với móc giá trị đơn hàng của bạn. Khi ấy bạn mới có thể thấy được lịch sử điểm thưởng của bạn tại cuối mục quy định điểm thưởng.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa