Tất cả
Tìm

Phản hồi người dùng
  • Khi bạn thực hiện xóa Lịch Sử Đơn Hàng, Bạn sẽ có một số yêu câu và quy định từ Amarketz. Những quy định mà Anarketz đề ra với mục đích thể hiện sự khách quan, an toàn trong việc quản lý mua sắm của bạn.
  • Bạn chỉ được xóa từ những lịch sử đơn hàng thứ tư trở lên. Những đơn hàng từ thứ tư trở đi và những đơn hàng củ hơn đó sẽ xuất hiện nút xóa bên cạnh trái của Bảng lịch sử đơn hàng lúc này bạn có thể chọn xóa những đơn hàng củ hơn. Ba đơn hàng mới nhất, bạn không thể xóa vì những tính chất và quy định được Amarketz đề ra ở trên.
Amarketz Music

Amarketz Music
Mua sắm cùng âm nhạc

Gồm nhiều bài hát tuyệt vời
trải nghiệm cùng bạn
mua sắm
Amarketz Music
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Hủy
Lưu Trữ
Xóa
Xóa